Quần áo lính: Thú chơi lạ của người Hà thành Quần áo lính: Thú chơi lạ của người Hà thành

Không ồn ào, nổi bật và thu hút nhiều người tham gia song thời trang lính (đồ lính) vẫn được bộ phận nhỏ tín đồ Hà thành yêu mến.

O916.111.OO1